Regulamin przewozów firmy Optima Bus określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 01.05.2018

Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do pracowników firmy Optima Bus, klientów firmy oraz do podmiotów gospodarczych, pozostających z firmą Optima Bus  w relacjach biznesowych

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. przewoźnik – Firma Optima Bus
  2. pasażer – osoba fizyczna korzystająca z przejazdów przewoźnika.
  3. umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się zgodnie z profilem swojej działalności do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny..
  4. bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu busem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
  5. bagaż – rozumie się jako bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;
  6. bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa
  7. bagaż dodatkowy – rzeczy umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
  8. nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cena biletu za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy. Nadbagaż należy zgłosić przy rezerwacji przejazdu.
 2. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Warunki przewozu

 1. Pasażer niezwłocznie po wejściu do busa zobowiązany jest zakupić bilet u kierowcy.
 2. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera, jeżeli:
  1. pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
  2. pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz.
  3. pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  4. pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpodróżnych lub zagrażający bezpieczeństwu podróży.
  5. zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom
  6. pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać inny podróżnym.
 3. Pasażer korzystający z promocyjnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kierowcy ważny dokument uprawniający go do skorzystania z promocyjnego przejazdu.
 4. W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w busie przewoźnika. Podróżny jest zobowiązany do natychmiastowego nabycia biletu lub ponosi konsekwencje natychmiastowego opuszczenia pojazdu.
 5. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie dowieść, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane przy rezerwacji przejazdu.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika takimi jak warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym, problemy techniczne.
 7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w busie. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez ustawowego opiekuna.
 10. Firma Optima Bus zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
 11. Rezerwacja przejazdu u przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Bilet

 1. Przewoźnik firma Optima Bus oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
  1. Bilet jednorazowy.
  2. Bilet promocyjny: po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do skorzystania z promocji oraz po podaniu pięciu ostatnich przejazdów podanych przy rezerwacji i po zaakceptowaniu je przez biuro.
 2. Obowiązki pasażera. Pasażer jest obowiązany do:
  1. przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie drogowym oraz postanowień Regulaminu;
  2. stosowania się do zaleceń kierowcy.
  3. w busie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy.
  4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia oraz za szkody wyrządzone przez niego współpodróżnym.
  5. Pasażer odpowiada wobec wyżej wymienionych podmiotów również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy przewoźnika.
  6. Pasażer, który w sposób celowy lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku z koniecznością naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera.
  7. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscu przeznaczonych do siedzenia. Z wyjątkiem kupienia dodatkowego miejsca za porozumieniem z biurem.
  8. Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwym i zachowującym się nieadekwatnie.
  9. Osoby zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu współpodróżnych lub porządkowi mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięcie przez kierowcę lub inne organy.
  10. Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność jego zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata.
 3. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  1. od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
  2. od 28 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
  3. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.
  4. W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100% wartości biletu.

Bagaż

 1. Limit bagażowy wynosi dwie torby podróżne średniej wielkości plus bagaż podręczny. Łączna waga bagaży nie może przekraczać 40 kg.
 2. Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:
  1. Bagaż dodatkowy za każdą następną torbę przewidziana jest opłata . Wielkości nie przekraczającej wielkości standardowej torby podróżnej.
  2. Wózki dziecięce
  3. Inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.
 3. Sprzęt elektroniczny (na przykład komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, papiery wartościowe, złoto, kamienie szlachetne, pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w bagażu podręcznym. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyżej wymieniony rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w bagażu dodatkowym.
 4. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych, żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży , uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu.
 5. Przedmioty pozostawione w busie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika , są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 14 dni

Promocje

 1. Co 6 przejazd za 1 złoty. Do skorzystania z tej promocji jest potrzebna karta promocyjna na której powinno znajdować się imię i nazwisko pasażera wpisane przez kierowcę oraz pieczątki lub hologramy z datami i podpisem kierowcy.
 2. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę promocyjną upoważniającą go do promocyjnego przejazdu.
 3. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do skorzystania z promocji.
 4. Warunki korzystania z promocji „szósty przejazd za 1 PLN”
  Podróżny która chce skorzystać z promocji powinnien przy rezerwacji zgłosić ten fakt i podać pięć ostatnich dat przejazdów. Po sprawdzeniu wszystkich dat i potwierdzeniu przez biuro osoba może skorzystać z przejazdu za 1PLN. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie wpisaną datę przejazd.
 5. Promocja nie obowiązuje od 15 grudnia do 15 stycznia.
 6. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu

Paczki, przesyłki, korespondencja

 1. Paczka powinna posiadać adres dostarczenia oraz numer kontaktowy odbiorcy i nadawcy przesyłki. Czas realizacji usługi do 48 godzin.
 2. Optima Bus nie odpowiada za źle zabezpieczone paczki, przesyłki, korespondencję które podczas transportu uległy zniszczeniu, uszkodzeniu.
 3. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

Rezerwacja

 1. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie, sms-owo lub drogą elektroniczną.
 2. Rezerwacje prosimy potwierdzać dzień przed planowanym wyjazdem. Jeżeli nie będzie potwierdzenia rezerwacja może zostać anulowana. Potwierdzenia są przyjmowane do godziny 15:00 dzień przed wyjazdem.
 3. Przy rezerwacji miejsca prosimy o podawanie faktycznych danych osobowych.
 4. Przewoźnik ma prawo do przekazania klienta innemu przewoźnikowi z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny oraz ma prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę Optima Bus można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.optimabus.pl w godzinach 8:00 – 22:00 .

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie elektronicznej na e-mail: biuro@optimabus.pl
 2. Reklamacje należy składać w terminie jednego miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. W wypadku niedokonania przez pasażera zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną przewoźnik odmawia przyjęcia go do rozpatrzenia.
 4. Reklamacje może składać wyłączenie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane osobowe pasażera.
  2. opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji.
  3. opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości – opis okoliczności wskazujących na związek pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą reklamacji a szkodą pasażera.
  4. wskazanie sposobu rekompensaty szkody.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: -ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.); – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez właściciela firmy do odwołania.

Facebook - like us Google+